Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W świadectwie energetycznym (certyfikacie energetycznym ) ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a w szczególnych wypadkach na podstawie zużycia energii.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla budynku lub części budynku:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajmowanego;
  • budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego nie stosuje się do budynków:

  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2   
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok).

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl