Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych – opracowanie określające zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone wymagania i wytyczne Zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (m.in. przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). PFU stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

Podstawą opracowania PFU jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl