Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego, obejmujący działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Celem tworzenia PGN jest osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wynikających z zastosowania działań redukujących emisję gazów cieplarnianych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii, z wyjątkiem instalacji objętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) np. transport publiczny, oświetlenie uliczne, termomodernizację budynków czy produkcję energii.

Korzyści dla gmin wynikające z utworzenia PGN

 • gminy, które opracują i wdrożą plany gospodarki niskoemisyjnej będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i OZE;
 • brak planu wyklucza/ogranicza możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i krajowych w latach 2014-2020r. na działania inwestycyjne , również projekty miękkie z zakresu ochrony środowiska;
 • oszczędności w budżecie gminy;
 • udoskonalenie zarządzania gminą;
 • poprawa jakości powietrza na terenie gminy;
 • lepszy wizerunek władz samorządowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • pobudzenie gospodarki regionu.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej

 • przygotowanie  kompletnego lub uaktualnienie istniejącego PGN;
 • wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach Gminy;
 • przygotowanie harmonogramu wdrażania i finansowania zapisów Planu;
 • szkolenia dla pracowników gmin;
 • opracowanie analizy efektywności energetycznej obiektów i instalacji znajdujących się na terenie gminy, także wskazanie szans i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii;
 • przygotowania informacji i promocji dotyczącej PGN;

Jeżeli gmina lub miasto posiada Plan Działania na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), istnieje możliwość przystosowania go do wytycznych sporządzonych przez NFOŚiGW dla Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl