PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek będzie udzielane za pośrednictwem odpowiedniego dla regionu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Dla  istniejących domów jednorodzinnych program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W przypadku budowy nowych domów jednorodzinnych można liczyć na dofinansowanie:

 • dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych lub pomp ciepła,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wykonanie uproszczonej analizy energetycznej lub szczegółowego audytu energetycznego budynku, który wskazuje dane, niezbędne podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Z uwagi na mało precyzyjną i ogólnikową metodologię wykonania analizy uproszczonej, zaleca się sporządzenie szczegółowego audytu energetyczne zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego, który jest dopasowany do charakteru i technologii obiektu, a także wskazuje optymalne, z punktu widzenia opłacalności, sposoby termomodernizacji.

Zakres wykonanego audytu szczegółowego:

 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu

Koszt przeprowadzenia szczegółowego audytu energetycznego budynku jest kosztem kwalifikowalnym.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl