PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek będzie udzielane za pośrednictwem odpowiedniego dla regionu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Dla  istniejących domów jednorodzinnych program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (innych niż opalanych węglem, w tym m.in. pomp ciepła, kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów na pellet), spełniających wymagania programu,
 • modernizację instalacji wewn. ogrzewania i ciepłej wody,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wykonanie audytu energetycznego budynku, niezbędnego przy doborze i określeniu warunków potencjalnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. dobór parametrów izolacji) oraz potwierdzeniu spełnienia wymagań i wskaźników tzw. „kompleksowej termomodernizacji” umożliwiających skorzystania z podwyższonej dotacji.

Zakres wykonanego audytu szczegółowego:

 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu

Koszt przeprowadzenia szczegółowego audytu energetycznego budynku jest kosztem kwalifikowalnym do kwoty 1200 zł.

Istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia z prefinansowaniem. Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona). Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl