Audyt efektywności energetycznej jest to opracowanie określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji oraz zawierające analizę przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej i uzasadnień pod względem efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu, wzór karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 5 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1912).

Audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym dokumentem, który wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, jest zgłaszane do Urzędy Regulacji Energetyki w celu uzyskania świadectwa (tzw. białego certyfikatu).

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. System białych certyfikatów wprowadziła Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 2167).

Białe certyfikaty można otrzymać za przedsięwzięcia, które dopiero planujemy wykonać i w wyniku których, roczna oszczędność energii finalnej jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę przedsięwzięć tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Prawa majątkowe do białych certyfikatów są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl